Värdering

 

Vad är en autograf värd ?

Kvalitet och utseende

 

Att sätta ett värde på en autograf är inte alltid lätt . En vanlig uppfattning är att det enbart är vilken person som skrivit autografen som sätter värdet. Naturligtvis är exempelvis en John Lennon autograf betydligt mer värd än en Björn Borg men icke desto mindre kan värdet på en John Lennon autograf skifta betydligt.

För att man skall kunna bedöma värdet är det en mängd andra parametrar som styr. samtliga dessa måste vägas in för att kunna göra en bedömning av en autografs värde.

Övergripande Kvalitet på autografen. Är autografen på foto har det betydelse vilken del av foto den är skriven på och hur det påverkar tydligheten. En autograf med svart penna på en svart del av bilden drar ner värdet. En autograf med bläckpenna där pennan har "hoppat" vid skrivandet drar ner värdet. Är autografen påverkad av något annat,  exempelvis  en tejpbit som går in på autografen eller om det finns en autograf på baksidan som "lyser" igenom drar det ner värdet. Är autografen otydlig drar det ner värdet. Finns det flera autografer som går in in varandra drar det generellt ner värdet.

Är det en autograf på papper eller foto.  En autograf är alltid mer värd om den är skriven på ett foto än på papper under förutsättning att kvaliteten är likartad.

När är autografen skriven. En autograf skriven när en person stod på toppen av sin karriär är mer värd än en som är skriven när karriären är över.

Två autografer på samma papper. Många gånger i autografblock kan man hitta autografer på båda sidor på en sida i blocket. I praktiken innebär detta att värdet enbart kan sättas på den ena autografen. Detta för att det ju är omöjligt att skilja autograferna åt och att det är omöjligt att göra ett montage av signaturen utan att dölja den ena. samma fenomen finns om autografen är skriven på baksidan av ett foto. Värderingen sker då utifrån att det är en autograf på papper och inte på ett foto.

Vilken penna autografen är skriven med. Är autografen skriven med blyerts- bläck- eller tuschpenna. Minsta värdet har en blyerts signatur som många gånger om den ligger i ett autografblock kan ha blivit "utsmetad".

Hur mycket mer än själv autografen är skrivet. Många gånger skriver personen något mer än bara sitt namn. Är det en dedikation skriven till någon som exempelvis "Till Anna från X" drar det ner värdet. Är det en generell fras som exempelvis "Hjärtliga hälsningar" påverkar det inte värdet. Skulle det däremot vara en längre text påverkar det värdet i positiv riktning speciellt om det som skrivits är något som kännetecknar personen i fråga.

Som med alla samlarobjekt talar man om ett antal olika typer av värde beroende på i vilket sammanhang värde begreppet skall användas.

Riktvärde. Många autografer, speciellt svenska, har inget direkt riktvärde. Detta beror på att det inte förekommer tillräckligt många transaktioner för att kunna sätta ett sådant. En autograf av Karl Gerhard kan vid ett visst tillfälle säljas för 50 kronor men vid ett annat för 500 kronor om rätt säljare hittas. Värdet sätts för varje enskild transaktion. För de autografer där antalet transaktioner är större finns det för många satta ett riktvärde. Detta gäller i första hand i allmänhet  internationella personligheter  inom olika områden. Det finns organisationer som går igenom transaktioner gjorda genom kända autografhandlare och på auktioner och kommer därmed fram till ett riktvärde på vad en autograf är värd.

Försäljningsvärde. Detta är det värde man med en rimlig insats kan tänka sig att få ut för autografen om jag säljer den. Om det finns ett riktvärde kan vara en indikation på försäljningsvärdet. Det är helt  beroende på vilken tid och vilka kostnader man vill lägga ner på att sälja autografen exempelvis annonskostnader.  I de fall man säljer till autografhandlare får man generellt ut ca 50-60% av vad handlaren bedömer riktvärdet vara. Detta för att handlaren dels tar en risk med inköpet och inte får autografen såld,  dels har kostnader för att avyttra autografen själv. 

Försäkringsvärde. Man kan alltid åsätta en autograf och andra samlarobjekt ett försäkringsvärde som är  det värde som skulle falla ut om autografen blir stulen eller på andra sätt förkommer enligt försäkringsbolagets regler. Detta brukar ligga något högre än riktvärdet. Mina erfarenheter är att det är väldigt svårt att ha en bra dialog med försäkringsbolag vad det gäller autografer eftersom det är ett ovanligt samlarområde i Sverige.

Affektionsvärde. Det personliga värde innehavaren själv sätter på objektet. Har man själv tagit en autograf vid ett speciellt tillfälle kan det värdet vara betydligt högre än det riktvärde som finns på autografern.